Tổng hợp website học lập trình
20/04/2016 | 1856 lượt xem

Danh sách một số website tham khảo dành cho sinh viên theo ngành CNTT

- http://www.w3schools.com/

- https://msdn.microsoft.com/vi-vn/default.aspx

- http://www.codeproject.com/

- https://academy.vertabelo.com/

Nguồn: Trung tâm công nghệ thông tin và thư viện

Video