Lịch thi IC3, MOS tháng 11/2017
31/10/2017 | 1463 lượt xem

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN

Số: …… /TB- TTTV

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thái Nguyên, ngày …. tháng …. năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi IC3 - MOS tháng 11/2017

 

          Trung tâm Thông tin – Thư viện - Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh phối hợp với công ty IIG Việt Nam xin thông báo lịch đăng ký và lịch thi IC3 - MOS tháng 11/2017 như sau:

ĐỢT

THỜI GIAN THI

NGÀY ĐĂNG KÝ

GIỜ

Thi IC3-MOS

Ngày 19/11/2016

Từ ngày 01/11 đến hết ngày 13/11/2017

Sáng: 8h-11h30

     Chiều: 1h30-4h

 

Lưu ý: Nhà trường ưu tiên hậu kiểm chứng chỉ cho những thí sinh đăng ký thi tại Trường.

Địa điểm thi: Trường ĐH Kinh tế & QTKD - Phường Tân Thịnh – TP Thái Nguyên

Địa điểm  đăng ký: TT Thông tin – Thư viện – Phòng 508 – Khu Hiệu bộ Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Hoặc đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: https://tttv.tueba.edu.vn.

Lệ phí thi: Theo quy định của công ty CP IIG Việt Nam

Link tải phiếu đăng ký và hướng dẫn đăng ký thi IC3:  https:// goo.gl/iA48V1

 

 

Các cá nhân có nguyện vọng đăng ký thi hoặc muốn biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

 

Trung tâm Thông tin – Thư viện

 Phòng 508 – Khu hiệu bộ - Trường Đại học Kinh tế & QTKD

  Điện thoại: 0208.3947589 – 0983.080478 – 0983.847988.

Email: manhhong@tueba.edu.vn

 

Nơi nhận:

- Các đối tượng quan tâm;

- Đăng website Nhà trường;

- Lưu: TTTV.

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

(đã ký)

 

Đoàn Mạnh Hồng

 

 

 

Video