THÔNG BÁO V/v mượn sách của sinh viên từ khóa 15
23/08/2018 | 736 lượt xem

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

Số:     /TB-TTTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 22  tháng 8  năm 2018

THÔNG BÁO
V/v mượn sách của sinh viên từ khóa 15

            Phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu trong học kỳ I năm học 2018 - 2019 của sinh viên Nhà trường. Trung tâm Thông tin - Thư viện thông báo lịch mượn sách của sinh viên như sau:

  •  Thời gian:  27/8/2018 – 14/9/2018 (trừ thứ 7 và chủ nhật).
  •  Địa điểm:  Phòng 103 - Giảng đường GK2.

Trong thời gian mượn sách mỗi sinh viên được mượn tối đa 5 quyển. Sau thời gian trên nếu số lượng sách tại Thư viện còn dư thì sinh viên có thể mượn thêm.

Lưu ý: - Khi đến Thư viện mượn sách sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên.

           - Những sinh viên chưa trả hết sách đã mượn của Thư viện sẽ không được mượn sách mới

Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:

- Đăng tải Website;

- Lưu TTTV.

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

 

 

Đoàn Mạnh Hồng

 

Video