THÔNG BÁO V/v trả sách của sinh viên K13
03/01/2017 | 1213 lượt xem

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Số: 03 /TB-TTTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 03  tháng 1   năm 2017

             

THÔNG BÁO
V/v trả sách của sinh viên K13

      

      Trung tâm Thông tin - Thư viện thông báo lịch trả sách sinh viên K13  như sau:

     - Sinh viên K13 trả sách từ ngày 2/01/2017 đến ngày 31/01/2017 (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần) tại Thư viện - Phòng 103 - Giảng đường GK2.

      Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Đăng tải Website;
- Lưu TTTV.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TS. Dương Thị Tình

 

 

Video