Thông báo V/v trả sách của sinh viên K5, K6, K8, K9,K10, K11, K12
24/08/2016 | 1282 lượt xem
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN
Số:  10  /TB-TTTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 23  tháng 8  năm 2016

THÔNG BÁO
V/v trả sách của sinh viên K5, K6, K8, K9,K10, K11, K12

      Hiện nay, có nhiều sinh viên, học viên thuộc các khóa học, mượn sách của Thư viện đã quá hạn trả sách nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện thủ tục trả sách cho Thư viện. Danh sách sinh viên còn nợ sách thư viện đã được thống kê chi tiết theo khóa học (Có danh sách kèm theo).

Để thuận tiện trong quá trình quản lý cũng như đảm bảo số lượng sách phục vụ sinh viên K13 học tập. Trung tâm Thông tin – Thư viện đề nghị những sinh viên, học viên có tên trong danh sách trên cần tới Thư viện để hoàn thành thủ tục trả sách trước ngày 31/8/2016, (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần) tại Thư viện – Phòng 103 – Giảng đường GK2. Sau ngày 31/8/2016, các trường hợp độc giả vẫn không hoàn thành thủ tục trả sách, sẽ phải chịu những hình thức xử lý theo quy định của Nhà trường

Đề nghị sinh viên, học viên trong danh sách nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận:
–          Đăng tải Website;
–         Lưu: TTTT-TV.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Dương Thị Tình

 

Video