Chức năng nhiệm vụ

1.Chức năng

Trung tâm TT – TV gồm 2 bộ phận chính là bộ phận chuyên trách về Công nghệ thông tin và bộ phận chuyên trách về thông tin Thư viện.

 • Bộ phận chuyên trách về Công nghệ thông tin chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ Lãnh đạo đơn vị và sự chỉ đạo chuyên môn của Ban Công nghệ thông tin – Đại học Thái Nguyên.
 • Bộ phận chuyên trách về Thông tin thư viện chịu sự lãnh đạo trực tiếp từ Lãnh đạo đơn vị và sự chỉ đạo chuyên môn của Trung tâm học liệu – Đại học Thái Nguyên.

Trung tâm TT – TV là đơn vị tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu về Công nghệ thông tin và Thư viện của Nhà trường, tham mưu cho Ban Giám hiệu về chiến lược phát triển Công nghệ thông tin và hệ thống Thư viện của Nhà trường.

2.Nhiệm vụ

 • Nghiên cứu, đề xuất quy hoạch, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin, hệ thống thư viện của Nhà trường; tổ chức thực thực hiện quy hoạch, kế hoạch, các chương trình quản lý ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin, Thư viện sau khi được phê duyệt.
 • Quản lý, bảo trì, bảo dưỡng và vận hành hoạt động của toàn bộ hệ thống hạ tầng Công nghệ thông tin của Nhà trường.
 • Quản lý, bảo dưỡng và vận hành hoạt động toàn bộ hệ thống Thư viện của Nhà trường.
 • Hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị trong trường trong khai thác, ứng dụng CNTT, TV phục vụ công tác quản lý.
 • Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu các văn bản quan trọng của Nhà trường
 • Tổ chức và quản lý tốt hoạt động thư viện nhằm phục vụ có hiệu quả việc khai thác và sử dụng thông tin – tư liệu của cán bộ, giảng viên và sinh viên.
 • Quản trị và tổ chức khai thác có hiệu quả hệ thống mạng Intranet/Internet của Nhà trường, cung cấp các dịch vụ thông tin – tư liệu điện tử.
 • Quản trị cổng thông tin điện tử của Nhà trường, quản trị kỹ thuật các phần mềm quản lý khác phục vụ công tác điều hành quản lý chung và công tác đối nội, đối ngoại của Nhà trường.
 • Đáp ứng mọi nhu cầu về giáo trình, bài giảng và các ấn phẩm khác phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và công tác quản lý của Nhà trường.