Thư viện

Rà soát đối chiếu đề cương môn học với danh mục sách hiện có tại Thư viện Nhà trường

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 99 /ĐHKT&QTKD-TTTV

V/v rà soát đối chiếu đề cương môn học với danh mục sách hiện có tại Thư viện Nhà trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 02 năm 2023

Kính gửi:  – Ban chủ nhiệm các Khoa

– Lãnh đạo Viện đào tạo Quốc tế

Căn cứ kế hoạch của Trường Đại học Kinh tế & QTKD về việc chuẩn bị cho công tác đánh giá đồng cấp, đánh giá ngoài.

Để chuẩn bị hệ thống minh chứng về nguồn học liệu đúng, đủ theo đề cương môn học, nhằm đảm bảo cho hoạt động đánh giá được diễn ra thuận lợi. Nhà trường đề nghị Khoa, Viện, bộ môn rà soát đối chiếu đề cương môn học với danh mục sách hiện có tại thư viện Nhà trường. (danh mục tài liệu có tại Thư viện gửi bản mềm kèm công văn này).

Danh mục tài liệu chưa có tại Thư viện (so sánh với đề cương môn học) các Khoa, Viện, bộ môn (có mẫu đính kèm) gửi bản in về phòng 103-GK2 Thư viện và bản mềm theo địa chỉ mail: Thuviendhkttn@tueba.edu.vn

Thời gian đề nghị hoàn thành trước 17h00 ngày 09/02/2023.

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:

– BGH (để bc);

– Các Khoa, Viện (để thực hiện);

– Đăng tải website;

– Lưu VT, TTTT- TV

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Trần Thanh Tùng

Post Comment