Thư viện

Thông báo V/v hướng dẫn sử dụng và khai thác nguồn học liệu tại Thư viện

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 206/TB-ĐHKT&QTKD-TTTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  17  tháng  3  năm 2020

 THÔNG BÁO

V/v hướng dẫn sử dụng và khai thác nguồn học liệu tại Thư viện

Hiện nay nguồn học liệu tại Thư viện Nhà trường được khai thác dưới dạng mục lục trực tuyến (OPAC).

Để tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giảng viên và sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh khai thác và sử dụng nguồn học liệu tại Thư viện, Trung tâm Thông tin – Thư viện cung cấp địa chỉ truy cập, tài khoản và mật khẩu đăng nhập như sau:

* Địa chỉ truy cập: http://elib.tueba.edu.vn

* Tài khoản đăng nhập (khi người sử dụng cần xem tài liệu):

– Đối với CBGV: sử dụng mã Quản lý nhân sự (theo phần mềm QLNS)

– Đối với SV/Học viên/NCS: sử dụng mã thẻ SV/HV/NCS Nhà trường cấp.

* Mật khẩu: 1 (yêu cầu đổi mật khẩu đối với lần đăng nhập đầu tiên)

Sau khi truy cập vào địa chỉ truy cập: http://elib.tueba.edu.vn, bạn đọc truy cập vào danh mục Hướng dẫn trong mục TRỢ GIÚP trên thanh menu để đọc hướng dẫn chi tiết về việc sử dụng và khai thác nguồn học liệu tại Thư viện trường Đại học Kinh tế & QTKD (tài liệu hướng dẫn).

Thông báo này thay cho thông báo số 1094/TB-ĐHKT&QTKD-TTTV, ngày 10 tháng 10 năm 2018.

Cán bộ hỗ trợ: Lương Thị Vân

Điện thoại: 978.130.296, email: luongvantn@tueba.edu.vn

Nơi nhận:– Các đơn vị (th/h);

– Đăng tải Website;

– Lưu VT, TTTV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TT-TV

(đã ký)

Đoàn Mạnh Hồng

Post Comment